»یک خبر و یک خاطره
»تهران شهر بی سؤال، شهر بی جواب
»عُسرت و عشرت در شهر مسكو
»دنیا علامت می دهد
»وعدۀ خوبان
»خاموشی آذر
»مبادی هویّت ایرانی

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی