»زاینده رود بی آب
»سلسلۀ ساسانی و عشق

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی