گوئی خبر هست بلی یکخبر است          آن یک خبر از هزار پر بار تر است
گوید که طلیعه و رود سحر است          او در راه است گر چه ره پر خطر است

:. مشاهده تصویر .:

روزی آید که روز روزان باشد            رخساره دلبران فروزان باشد
در مجمر مهر عود سوزان باشد           وین دود نه از کتاب سوزان باشد

:. مشاهده تصویر .:

آن چشمه ی جوشنده چو در کار آید          بس میوه ی نوباوه ببار آراید
آن نیست که هر حریف دلدار آید              باید که گرانترین خریدار آید

:. مشاهده تصویر .:

باشد که از یک سوی ندائی برسد          ناگاه کجا ز ناکجائی برسد
بنشین بسر راه که رائی برسد              شاید که ز ره صدای پائی برسد

:. مشاهده تصویر .:

افسانه بگو بهار افسانه بگو                 شب میگذرد ز صبح جانانه بگو
بی برگی پائیز به انگور ببخش             وز باده ی گلرنگ بهارانه بگو

:. مشاهده تصویر .:

کی گفت عروس ملک نازا باشد           زیبائیش از بهر تماشا باشد
فردا که بساط حجله بر پا باشد             بینی که بهر کار مهیا باشد

:. مشاهده تصویر .:

هر باغ که در کنار دریا باشد                از زائر تشنه لب پذیرا باشد
این زائر تشنه گر شکیبا باشد                زودا که کلید باغ پیدا باشد

:. مشاهده تصویر .:

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی