با خود گویم زعمر بر توچه رسید             پیمانه چگونه پر شد از بیم و امید
پاسخ شنودم سرو نلرزد چون بید             این است تو را امیدو این است نوید

:. مشاهده تصویر .:

از حاصل عمر رفته جز یاد نماند            وان ياد چو شمع بر ره باد نماند
وانگاه زباد نیز بنیاد نماند                     بر جای بغیر سرو آزاد نماند

:. مشاهده تصویر .:

آن پسر و دلفروز که یکتا باشد              با عمر هزار ساله بر پا باشد
هر روز در انتظار فردا باشد                تا آید آنکه عالم آرا باشد

:. مشاهده تصویر .:

آن سرو دلارا ببر آید روزی              ایام سترونی سرآید روزی
آغوش گشاید و درآید روزی               حکم است که روز دیگر آید روزی

:. مشاهده تصویر .:

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی