یک بهره زندگی بگفتن گذرد                     وان بهره دگر به ناشنفتن گذرد
گر شاهد بی پرده نیاید بسخن                     آن راز بزرگ در نهفتن گذرد

:. مشاهده تصویر .:

دیدیم که زندگی همین است که هست        گه شیب و فراز و گاه پیوست و گسست
از حاصل عمر آنچه ماند دردست           گوید که نجات نیست در ساحل پست

:. مشاهده تصویر .:

گفتیم و شنیدیم و خبر هیچ نبود                  وین عمر بسر رسید در گفت و شنود
وان گفت و شنود ره به جائی نگشود           چون آن صنم راه گشا رخ ننمود

:. مشاهده تصویر .:

چو نیم و که ایم می ندانیم همه             هر چند که غوغای زمانیم همه
گه ققنس و گاه ماکیانیم همه               خود آنچه گمان بریم آنیم همه

:. مشاهده تصویر .:

افسانه زندگی ندارد پندی                        کاو نیست مگر روندی و آیندی
بخشد به هزار عشوه نوبت چندی             وانگاه برد بخواب نادلبندی

:. مشاهده تصویر .:

از خواب و خیال و گفت و او گفت چه سود        کاین عمر دو گونه بود چون آتش و دود
گه سوخت چو کهنه کفش و گه سوخت چو عود         گه اشک بکار برد و گه خنده فزود

:. مشاهده تصویر .:

این سوی جهان گهی بدان سوی شدیم              در رهگذر امید رهپوی شدیم
سرگشته از این کوی بدان کوی شدیم             دلخوش بخیال اوی بی اوی شدیم

:. مشاهده تصویر .:

زان روز که بر خاک فتادم زنده             سر بر قدم مهر نهادم زنده
راهی بسوی خرد گشادم زنده                چون عمر بشد کنون بیادم زنده

:. مشاهده تصویر .:

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی