گر میوه ای از باغ زمان بگرفتم           تا ظن نبری که رایگان بگرفتم
یک عمر عزیز در ازایش دادم             این دادم و آن جان جهان بگرفتم

:. مشاهده تصویر .:

آن جان جهان مرا قلم بود قلم               وان روی نگاه گون وان زلف بخم
در صبح امید بخش و در شام دژم        وین ها همه رفتند و عدم ماند عدم

:. مشاهده تصویر .:

آن جان جهان که میرود دست بدست             جویند او را ولی ندانند چه هست
سیمرغ وجود است و پیام آور هست            بر کوه نشیند نه بر آبشخور پست

:. مشاهده تصویر .:

گر عشق برزلف زندگی آویزد             زان است که مرگ از میان برخیزد
معشوق هزار ماجرا انگیزد                 تا جان جهان بپای عاشق ریزد

:. مشاهده تصویر .:

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی