ناسودگی ار نبود آن می جستیم             آن را که نداریم همان می جستیم
بر انده ناخواسته دل می بستیم             از شادی پیوسته امن می جستیم

:. مشاهده تصویر .:

ناآمده را ز آمدن نیست خبر                      از آمدگان پرس ، ملا چیست خبر
گوید چو بغیر تشنه کامان کس نیست           نه سرخ و سیه برنگ ، آبیست خبر

:. مشاهده تصویر .:

گر دخمه سهراب نه  با آذین است              از فر جوانیش گهر آگین است
او زنده به «یاد» است که خاکستر یاد         بر باد نمی رود که هستی این است

:. مشاهده تصویر .:

زنجیر دو زلف گر درآید در دست             با چنبر آن پای زمان باید بست
تا در خم ناز دل نبندد بگسیل                    تا در شب تار ره نیاید به گسست

:. مشاهده تصویر .:

چون زلف به روی شانه افکنده شود               کفر است و بنام دین پراکنده شود
بس دست به سوی او شتابنده شود                 جوینده کفر بود و یابنده شود

:. مشاهده تصویر .:

اندشه نبود اگر گنه نیز نبود            زین هر دو بود معرکه بود و نبود
نابوده گنه نبود از علم خبر             نه شوق برآمد و نه فرهنگ فزود

:. مشاهده تصویر .:

کیسوی امید تا سیاه است و دراز            گه رو بنشیب دارد گه به فراز
ره می سپرد تا به سراپرده راز             همسایه حسرت است و همخانه ی آز

:. مشاهده تصویر .:

بی نقد نیاز رهگشائی نبود                 به حاجت بندگان خدائی نبود
گر خلق بهشت فارق آید «زنیاز»         بیهوده تر از بهشت جائی نبود

:. مشاهده تصویر .:

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی