هر چند که زندگی به گفتن گذرد                 آن حرف بزرگ در نهفتن گذرد
پوئیدنها با نارسیدن ماند                          بیداریها بسان خفتن گذرد

:. مشاهده تصویر .:

آبی است که تشنگی فرو ننشاند                  ابری است که باران سیه باراند
سیلی است که ره به سوی ویرانه برد          داننده نداند به چه نامش خواند

:. مشاهده تصویر .:

آن شام که آبستن بادیست کدام                       آن روز که مادر مراد است کدام
آن ملک که شهر داد میگفتندش                     سرچشمه ی داد و یا فساد است کدام؟

:. مشاهده تصویر .:

پیشانی صبح را دگر پاکی نیست                 اندر نفس نسیم چالاکی نسیت
بوئی اگر از خاک وزد خاکی نیست             احساسی هست لیک ادراکی نیست

:. مشاهده تصویر .:

این کار به بیراه کشاند نه به راه                  وین روز به بیگاه رساند نه به گاه
این گام به چاه راه دارد نه پناه                    پس جمله سفیدها سیاه است سیاه

:. مشاهده تصویر .:

افسوس که از سوختگی خام شدیم                اندر طمع شکار در دام شدیم
چون کودک گول بر لب بام شدیم                 تا افتادیم و بی سر انجام شدیم

:. مشاهده تصویر .:

گر حکم طبیعت است وگر حکم خدای              نامرد به جای مرد نگذارد پای
هر چند که بر فراز این کهنه سرای                گه سایه کرکس است و گه فرَ همای

:. مشاهده تصویر .:

سرتاسر این جهان اگر پیمائی                با این همه سرگشته پای بر جائی
زان روست که بند آز را افزائی              دندانی کو که بندها را خائی

:. مشاهده تصویر .:

آن صبج که بر پنجره زد صبح نبود              وان پنجره رخ به روشنائی نگشود
هم چشم بدر ماند و کس از ره نرسید            هم دل به طلب رفت و کس او را نربود

:. مشاهده تصویر .:

در شام سیاه راه و بیراه کدام                    در شهر سراب چشمه و چاه کدام؟
گمراه کدام و مرد آگاه کدام ؟                     شبتاب کدام و خرمن ماه کدام

:. مشاهده تصویر .:

دوری گذارندیم که هنجار نبود               و یار به حکم عقل در کار نبود
چون یوسف ملک را خریدار نبود          تب کرد و بخفت گرچه بیمار نبود

:. مشاهده تصویر .:

آوراه کوه گشت از شهر ستوه                    روزی برسد ستوه آید از کوه
آن را که درون تهی شد از مهر و شکوه        نز خویش قرار باشدش نز انبوه

:. مشاهده تصویر .:

زان سیل که بر شیب دوان است بگو       توفنده چو خشم آسمان است بگو
شوینده زتستی رمان است بگو            بر هم زن خواب ناکسان است بگو

:. مشاهده تصویر .:

آیند و روند و حکم گیرند بدست            کاین دور به کام ماست از روز است
لیکن چو بذیل عزل یابند نشست           چون زاغ پشت گردد آن بلبل مست

:. مشاهده تصویر .:

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی