آئینه که در حکم صدای جرس است           گوید به سفر کرده که این دور بس است
پايان سفر چرا نه دلخواه کس است            چون زنــده "به یاد" این سر پــر هـوس است

:. مشاهده تصویر .:

روز از پی روز میرود و هر شب و روز             ما غرّه که بر عمر سواریم هنوز
در پنجۀ بی قلب زمان دست آموز                       چون آهو کاینم دوان از پی یوز

:. مشاهده تصویر .:

بگذشت بهار و مهرگان گشت پدید                   دیگر باید زمهر بُگسست امید
اکنون که درخت عمر لرزید چو بید                 باری بشنو نصیحت از موی سپید

:. مشاهده تصویر .:

از دور خزان امید برگیر بهار                   هر چند که بار میوه دارد بکنار
چون باغ نماند میوه آید بچه کار                 کاین بار چو رفت برنگردد بُدو بار

:. مشاهده تصویر .:

نازیم بعدل مرگ کافزون بادا                     کاو یکسان بُرد خسرو فرهادا
هر چند که خلق نا برابر زادا                      او وصلتِ خویش را برابر دادا

:. مشاهده تصویر .:

این خواب و خیال و وعده و هجر و وصال          گردونه ی عمر می برد رو به زوال
در کام گذشته می خزد لحظه حال                      واینک مائیم و دخمه ای از مه و سال

:. مشاهده تصویر .:

گر داهی دهر و میر تدبیر شوی                        بیهوده بخود مناز چون پیر شوی
چون پیر شوی مخواه تا دیر شوی                     گر دیر شوی بسا که اکبیر شوی

:. مشاهده تصویر .:

پتیاره پیری از کران میاید                            لنگان لنگان عصا زنان میآید
آنگونه که این دشمن جان ميآید                       پس مرگ چو یار دلستان میاید

:. مشاهده تصویر .:

از مرگ خطا مبین که گر مرگ نبود               بر شاخ درخت عمر یکبرگ نبود
نه صولت حسن بود و نه دولت عشق               آرایش باغ و زیب گلبرگ نبود

:. مشاهده تصویر .:

زودا باشد که روز بدرود رسد               هر چند که دیر خوانیش زود رسد
وان بود بسر منزل نابود رسد                بادی وزد و بشمع بی دود رسد

:. مشاهده تصویر .:

گویند که از مرگ بتر هیچ نبود                       هم خوب تر از مرگ نیامد به وجود
هم این وهم آن از آن چه باشد مقصود                این راز مهیب ژرف را کس نگشود

:. مشاهده تصویر .:

آنگونه که زندگی روان است چو رود              ریزنده بدریای زمان است چو رود
اندر در پی نیستی دوان است چو رود              از نیست جوان جاودان است چو رود

:. مشاهده تصویر .:

دستی بطلب فراشتیم و رفتیم                    خطی بهوس نگاشتیم و رفتیم
هشتیم هر آنچه داشتیم و رفتیم                  سر بر سر هم گذاشتیم و رفتیم

:. مشاهده تصویر .:

گز مرگ بداند که بهنگام آید               به زان نبود ، نغز و دلارام آید
ناگه خبر از شکستن جام آید              چون یار بود بر لب بام آید

:. مشاهده تصویر .:

گویند که از مرگ بتر چیزی نیست               هم خوب تر از مرگ دلاویزی نیست
چه نیک و چه بد گریز آویزی نیست             زیرا که از این سلیطه پرهیزی نسیت

:. مشاهده تصویر .:

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی