»ایران نامه ( 16 شعر )
»بدرود نامه ( 15 شعر )
»بیراهه نامه ( 14 شعر )
»تامل نامه ( 8 شعر )
»جان جهان نامه ( 4 شعر )
»زندگی نامه ( 8 شعر )
»سرونامه ( 4 شعر )
»نویدنامه ( 7 شعر )

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی