درگذشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن
همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کانرا دری دیگر است با نهايت تأسف دكتر محمد علي اسلامي ندوشن سحرگاه ديروز به وقت کانادا 25April2022 5/ارديبهشت/1401 از بين ما رفتند.
( ۱۴۰۱/۲/۶ )

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی