آوای نامور (شاهنامۀ شنیداری)
به همّت آقای سید محمّد رضا رضوی کتاب نامۀ نامور (گزیدۀ شاهنامه) تألیف دکتر محمّد علی اسلامی ندوشن، خوانش شد. این اثر شامل مقدّمه به قلم آقای رضوی و همچنین لوح فشردۀ خوانش متن نامۀ نامور بهمراه موسقی از هنرمند عزیز آقای پیمان پورشکیبایی می باشد.
( ۱۳۹۹/۷/۲۱ )

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی