توجه:
  • جهت مشاهده متن کامل هر مطلب ، بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  • جهت مشاهده اطلاعات کامل درباره نویسندگان و فهرست سایر مطالب منتشر شده ، بر روی نام آنها کلیک نمائید.
دوره دوم ، سال ششم ، شماره ۲۴ ، زمستان ۱۳۸۴

نوروز جمشیدی
و جهان آرمانی

سر سال نو هرمز فروردین                            بر آسوده از رنج تن ، دل ز کین
چنین جشن فرخ از آن روزگار                        به ما ماند از آن خسروان یادگار
چنین سال ، سیصد همی رفت کار               ندیدند مرگ اندر آن روزگار
ز رنج و زبدشان نبود آگهی                          میان بسته دیوان بسان رهی
به فرمان مردم نهاده دو گوش                       ز رامش جهان پر ز آوای نوش

شادباش «هستی» برای سال نو ، به خوانندگان ارجمند و همه مردم ایران
آرزوی سالی همراه با بهروزی و امید و نوید و آسایش

در این شماره:
دنیا به کدام سوی روی دارد؟ ، در عرصه هنر ، بازتاب مراسم و آداب ایرانی در تاریخ بیهقی ، از بزرگان پیشینه بی نشان ، آسیای صغیر در دوره هخامنشی ، تامل بر سر ویرانه ها ، جشن نوروز در تاریخ ایران ، دو شعر از دکتر کوروش کاکاوان ، مرداب ، بزرگداشت محمد بهمن بیگی - مجلس خیام با حضور پروفسور حسین صادقی - هوا و صفای تهران ، راهيان سفر بی بازگشت (منوچهر آتشی - شاهرخ مسکوب) ، نامه های رسیده به دفتر «هستی» ، درباره چند کتاب ، کتاب های رسیده به ایرانسرا ، از خلال روزنامه ها ، فهرست مطالب مندرج در «هستی» در سال 1384 ،
از:
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ، آقای سیروس ذکاء ، آقای حیدر قمری ، خانم نغمه رضائی ، خانم فاطمه سودآور ، آقای محمد علی حیدری ، آقای مهدی افشار ، آقای حسین مسجدی ، خانم زهرا صالحی ، آقای عیوض اسماعيلی ، آقای بريان ، آقای ابوالفضل عابدینی ،

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی