توجه:
  • جهت مشاهده متن کامل هر مطلب ، بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  • جهت مشاهده اطلاعات کامل درباره نویسندگان و فهرست سایر مطالب منتشر شده ، بر روی نام آنها کلیک نمائید.
دوره سوم ، سال یکم ، شماره ۲۷ ، تابستان ۱۳۸۶

«صحيفة هستي»

اگر انتشار هستي را به صورت پيشين متوقّف كرديم, «صحيفة هستي» در برگ‌هاي كمتر ادامه خواهد يافت, و اين براي آن است كه رابطة ما با خوانندگان خود كه بسيار گرم بوده است, گسيخته نگردد.
مشكل اصلي ما در «هستي», دريافت مقاله‌هاي «جاندار» بود كه حرف تازه‌اي در برداشته باشند, و چون از اين جهت در تنگنا بوديم, ترجيح داديم كه ورقش را ببنديم.
نه حافظ را حضور درس خلوت            نه دانشمند را علم اليقيني!
«صحيفه» براي همة مشتركاني كه نامشان را داريم خواهيم فرستاد. ما حقّ اشتراكي مقرّر نمي‌داريم. هر كس خواهان بود مي‌تواند, معادل هزينه چاپ و كاغذ و پست را به حساب پستي (100366 بانك ملّي شعبة دانشگاه تهران) واريز كند. البتّه در اين باره مطالبه‌اي نداريم.
كسان ديگر هم كه مايل به دريافت آن باشند, همان كافي است كه نام و نشاني خود را براي ما بفرستند. آنچه در اين دورة تازة «هستي» ميل داريم به كار بريم,‌ دامنه‌دارتر كردن مكاتبه با خوانندگان است. از آنها مي‌خواهيم كه نظريّات و تأمّل‌هاي خود را براي ما بفرستند, و نامه‌هائي را كه فايدة عمومي در آنها باشد, انعكاس خواهيم داد. در اين صورت «هستي» زنده‌تر حركت خواهد كرد . از همة كساني كه طيّ اين مدّت به مجلّه نظر لطف داشته‌اند, سپاسگزاري داريم.
ما طيّ اين دوران ده ساله عمر «هستي» به يك هستة شفيق, يك گروه همدل و هم فكر توفيق همقدمي يافتيم, كه همگي دوستان ناديده‌اند, و در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران كه باشند براي ما گرانبهايند. در يمني پيش مني!
اميدواريم كه با ما خواهند ماند.

                                                                      تير 1386

در این شماره:
سايه روشن‌هاي باغ «آرزو» ، بيشه‌زار حوادث ، تصويرسازي در سروده هاي كهن ديني و حماسي ايران ، بازخواني «اطّلاعات 80 سال» ،
از:
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ، آقای محمود جعفري دهقي ،

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی