»گفت‌ و شنود از زندگي‌ بگوئيم‌ - بخش اول
»گفت‌ و شنود از زندگي‌ بگوئيم‌ - بخش دوم
»گفت‌ و شنود از زندگي‌ بگوئيم‌ - بخش سوم
»گفت‌ و شنود از زندگي‌ بگوئيم‌ - بخش چهارم
»گفت‌ و شنود از زندگي‌ بگوئيم‌ - بخش پنجم
»بر مرز دو فرهنگ‌ - بخش اول
»بر مرز دو فرهنگ - بخش دوم
»بر مرز دو فرهنگ - بخش سوم

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی