نام: شیرین
نام خانوادگی: بیانی
مطالب منتشر شده در فصلنامه هستی:
»جشن مهرگان
»جايگاه زن در دستگاه خلافت عبّاسي و نقش ايرانيان در اين جايگاه

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی